Działalność nierejestrowana w Polsce: czym jest i jak działa?

Obrazek wpisu

W ostatnich latach w Polsce pojawiła się możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, co stanowi interesującą opcję dla wielu osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. W artykule omówimy, czym jest działalność nierejestrowana, jak działa oraz jakie są jej zalety i ograniczenia.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, znana również jako działalność nieewidencjonowana, to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ta opcja została wprowadzona w ramach tzw. „Konstytucji Biznesu” w 2018 roku, mającej na celu uproszczenie przepisów i ułatwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana pozwala osobom fizycznym na prowadzenie drobnej działalności zarobkowej bez konieczności spełniania wielu formalnych wymogów, które są nieodzowne przy tradycyjnej działalności gospodarczej. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem i chcą przetestować swoje pomysły na rynku bez większego ryzyka i zobowiązań finansowych.

Kluczowe cechy działalności nierejestrowanej:

Brak formalności rejestracyjnych: osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie muszą składać wniosku do CEIDG ani przechodzić przez procedury rejestracyjne.

Ograniczenia przychodowe: aby skorzystać z tej formy działalności, miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2024 roku limit ten wynosi około 1750 PLN miesięcznie.

Podatek dochodowy: dochody z działalności nierejestrowanej są opodatkowane na zasadach ogólnych i należy je uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36). W praktyce oznacza to, że od dochodów płaci się podatek dochodowy według skali podatkowej.

Brak obowiązku płacenia składek na ZUS: prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co znacznie obniża koszty prowadzenia działalności.

Swoboda działania: działalność nierejestrowana może obejmować szeroki zakres działań, o ile nie są one regulowane odrębnymi przepisami wymagającymi koncesji, zezwoleń czy licencji (np. sprzedaż alkoholu, usługi prawne).

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne, które:
– W ciągu ostatnich 60 miesięcy nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CEIDG.
– Nie prowadzą działalności wymagającej uzyskania specjalnych koncesji lub zezwoleń.
– Ich miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia.

Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej

Aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, należy spełniać kilka kluczowych warunków, które mają na celu zapewnienie, że działalność ta będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz w odpowiednich granicach finansowych i operacyjnych. Oto szczegółowe omówienie tych warunków:

Limit dochodów
Najważniejszym warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest ograniczenie miesięcznych przychodów. Przychody z działalności nierejestrowanej nie mogą przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3500 PLN, co oznacza, że miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć 1750 PLN. Limit ten jest ściśle monitorowany, a jego przekroczenie obliguje do zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG.

Brak wpisu do CEIDG
Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie może być zarejestrowana jako przedsiębiorca w CEIDG w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat). Jest to warunek, który pozwala na skorzystanie z uproszczonej formy działalności głównie tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z przedsiębiorczością lub którzy zakończyli swoją wcześniejszą działalność na długi czas przed rozpoczęciem działalności nierejestrowanej.

Brak działalności regulowanej
Nie wszystkie rodzaje działalności mogą być prowadzone jako nierejestrowane. Działalność nierejestrowana nie może obejmować tych obszarów, które wymagają specjalnych zezwoleń, koncesji, licencji lub innych form regulacji. Przykłady działalności, które nie mogą być prowadzone w tej formie, to m.in. usługi medyczne, działalność bankowa, usługi ochrony osób i mienia, czy sprzedaż alkoholu. Te rodzaje działalności wymagają bowiem spełnienia dodatkowych wymogów prawnych i regulacyjnych.

Prowadzenie ewidencji przychodów
Chociaż działalność nierejestrowana jest uproszczona, wymaga prowadzenia ewidencji przychodów. Ewidencja ta jest podstawowym narzędziem kontrolnym, które pomaga w monitorowaniu, czy przychody nie przekraczają ustalonego limitu. W ewidencji należy zapisywać daty, kwoty oraz rodzaje uzyskanych przychodów. Dokładne prowadzenie tej ewidencji jest kluczowe, aby w razie kontroli skarbowej móc przedstawić rzetelne i prawdziwe dane.

Jednorazowe przypadki działalności
Działalność nierejestrowana jest przewidziana dla działalności, która jest prowadzona regularnie, a nie dla jednorazowych incydentalnych działań. Jeśli jednak działalność ma charakter jednorazowy i nie jest wykonywana w sposób ciągły lub powtarzający się, może być traktowana jako przychód z innych źródeł, co podlega innym regulacjom podatkowym.

Osobista działalność
Działalność nierejestrowana musi być prowadzona osobiście przez osobę fizyczną. Nie można zatrudniać pracowników ani współpracowników w ramach działalności nierejestrowanej. Wszelkie działania muszą być wykonywane samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność.

Przykłady działalności nierejestrowanej
W kontekście warunków prowadzenia działalności nierejestrowanej, warto przyjrzeć się kilku przykładom, które mogą pomóc w zrozumieniu, jak te warunki są stosowane w praktyce:

– Rękodzieło i wyroby artystyczne: Tworzenie i sprzedaż ręcznie robionych przedmiotów, takich jak biżuteria, dekoracje, czy odzież.
– Korepetycje: Udzielanie prywatnych lekcji z różnych przedmiotów, np. matematyki, języków obcych czy muzyki.
– Usługi kosmetyczne: Drobne usługi kosmetyczne wykonywane w domu, takie jak manicure, pedicure czy makijaż okazjonalny.
– Usługi naprawcze: Naprawa drobnego sprzętu domowego, elektroniki czy rowerów.

Zachowanie wszystkich powyższych warunków jest kluczowe dla legalnego prowadzenia działalności nierejestrowanej, co pozwala uniknąć problemów prawnych i finansowych.

Procedura rozpoczęcia działalności nierejestrowanej

Rozpoczęcie działalności nierejestrowanej jest procesem stosunkowo prostym i nie wymaga spełniania skomplikowanych formalności, co stanowi jedną z głównych zalet tej formy działalności. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak można rozpocząć działalność nierejestrowaną:

Krok 1: Ocena spełnienia warunków
Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że spełniasz wszystkie warunki wymagane do prowadzenia działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że:

– Twoje miesięczne przychody z działalności nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2024 roku jest to 1750 PLN).
– W ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG.
– Rodzaj działalności, którą chcesz prowadzić, nie wymaga specjalnych zezwoleń, koncesji ani licencji.

Krok 2: Przygotowanie ewidencji przychodów
Choć nie musisz rejestrować swojej działalności, musisz prowadzić ewidencję przychodów. Warto przygotować prosty system (np. zeszyt, arkusz kalkulacyjny), w którym będziesz zapisywać wszystkie swoje przychody. Powinna ona zawierać:

– Datę uzyskania przychodu.
– Kwotę uzyskanego przychodu.
– Źródło przychodu (opis działalności, np. sprzedaż rękodzieła).

Krok 3: Ustalanie cen i strategii sprzedaży
Przed rozpoczęciem działalności warto dokładnie zaplanować, jak będą wyglądały Twoje usługi lub produkty. Ustal ceny, które będą konkurencyjne, ale jednocześnie pozwolą Ci osiągnąć zamierzone przychody. Pomyśl o strategiach sprzedaży, np. sprzedaż bezpośrednia, online, na targach czy przez media społecznościowe.

Krok 4: Przygotowanie dokumentacji
Choć działalność nierejestrowana nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości, warto gromadzić i przechowywać wszystkie dowody sprzedaży, takie jak faktury, paragony czy potwierdzenia przelewów. Taka dokumentacja może być przydatna w przypadku kontroli skarbowej.

Krok 5: Rozpoczęcie działalności
Po spełnieniu wszystkich powyższych kroków możesz rozpocząć swoją działalność nierejestrowaną. Skup się na promocji swoich usług lub produktów, budowaniu bazy klientów i realizowaniu zamówień. Pamiętaj, aby regularnie aktualizować ewidencję przychodów i monitorować swoje zarobki, aby nie przekroczyć ustalonego limitu przychodów.

Krok 6: Rozliczenie podatkowe
Pomimo że działalność nierejestrowana nie wymaga rejestracji, uzyskane przychody muszą być uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36). W zeznaniu tym wpisujesz swoje przychody z działalności nierejestrowanej jako inne źródła przychodu. Rozliczenie to pozwala na legalne rozliczenie się z fiskusem i uniknięcie ewentualnych problemów prawnych.

Krok 7: Przekształcenie działalności nierejestrowanej w zarejestrowaną
Jeżeli Twoja działalność rozwija się i zaczyna generować wyższe przychody, które mogą przekroczyć ustalony limit, warto rozważyć przekształcenie działalności nierejestrowanej w zarejestrowaną działalność gospodarczą. Procedura ta obejmuje:

– Złożenie wniosku o wpis do CEIDG.
– Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i rozpoczęcie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
– Ewentualne uzyskanie dodatkowych zezwoleń lub licencji, jeżeli są wymagane dla Twojej działalności.
– Rozpoczęcie działalności nierejestrowanej jest stosunkowo proste i stanowi doskonałą opcję dla osób, które chcą przetestować swoje pomysły biznesowe bez konieczności ponoszenia dużych kosztów administracyjnych.
Przestrzeganie powyższych kroków pomoże Ci prowadzić działalność w zgodzie z obowiązującymi przepisami i uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zobowiązane do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów. Ewidencja ta powinna zawierać daty, kwoty i rodzaje uzyskanych przychodów. Działalność nierejestrowana nie wymaga płacenia składek na ZUS, jednak należy rozliczyć się z uzyskanych przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36).

Zalety działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana ma wiele zalet, które sprawiają, że jest atrakcyjna dla wielu osób:

– Brak obowiązku rejestracji: Nie trzeba rejestrować się w CEIDG.
– Brak składek na ZUS: Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
– Prostota: Uproszczone formalności i brak skomplikowanej biurokracji.
– Wady i ograniczenia działalności nierejestrowanej

Pomimo licznych zalet, działalność nierejestrowana ma również pewne wady i ograniczenia:

– Limit przychodów: Niskie limity przychodów mogą ograniczać możliwość rozwoju działalności.
– Ograniczenia działalności: Nie wszystkie rodzaje działalności mogą być prowadzone jako nierejestrowane.
– Brak możliwości rozwoju na większą skalę: Osoby chcące rozwijać swoją działalność na większą skalę będą musiały zarejestrować się w CEIDG.

Przykłady działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana może obejmować wiele różnych rodzajów działalności, takich jak:

– Usługi rękodzielnicze: Tworzenie i sprzedaż rękodzieła.
– Korepetycje: Udzielanie prywatnych lekcji.
– Małe usługi naprawcze: Naprawa drobnego sprzętu domowego.
– Jak przekształcić działalność nierejestrowaną w zarejestrowaną działalność gospodarczą?
– Jeśli działalność rozwija się i przekracza limity przychodów, warto rozważyć rejestrację jako przedsiębiorca w CEIDG.

Proces przekształcenia działalności nierejestrowanej w zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmuje:

Rejestracja w CEIDG: Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgłoszenie do ZUS: Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rozpoczęcie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Wnioski

Działalność nierejestrowana to świetna opcja dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą bez skomplikowanych formalności i wysokich kosztów. Pomimo pewnych ograniczeń, takich jak limit przychodów, daje ona możliwość przetestowania swojego pomysłu na biznes i zdobycia pierwszych klientów. Dla wielu osób jest to pierwszy krok na drodze do większej działalności gospodarczej czy założenia spółki.

Dodatkowe zasoby
Portal informacyjny CEIDG
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Facebook Ads – jak działa platforma reklamowa od Facebooka?

5 czerwca, 2024

Facebook Ads – jak działa platforma reklamowa od Facebooka?

W świecie marketingu online narzędzie Facebook Ads stało się jednym z najpotężniejszych narzędzi do promowania produktów i usług. Dzięki ogromnej bazie użytkowników i zaawansowanym możliwościom targetowania,...

czytaj więcej
Miniaturka Czym jest system eKRS?

12 lipca, 2024

Czym jest system eKRS?

System eKRS, czyli elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy, to innowacyjne narzędzie służące do prowadzenia rejestrów sądowych w Polsce. Dzięki niemu możliwe jest szybkie i efektywne zarządzanie danymi...

czytaj więcej
Miniaturka Pasek wynagrodzeń – co powinien zawierać i jak go czytać?

8 lipca, 2024

Pasek wynagrodzeń – co powinien zawierać i jak go czytać?

Pasek wynagrodzeń, znany również jako pasek płacowy, to dokument, który pracownicy otrzymują od pracodawcy wraz z wypłatą wynagrodzenia. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za dany...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź