ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO W POLSCE

Obrazek wpisu

Zagadnienie zakładania i funkcjonowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest uregulowane w przepisach ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca zagraniczny

Dla zrozumienia istoty oddziału przedsiębiorcy zagranicznego należy w pierwszej kolejności wyjaśnić to, kogo polskie przepisy uznają za przedsiębiorcę zagranicznego. Przez przedsiębiorcę zagranicznego należy rozumieć osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą. Z kolei przez osobę zagraniczną należy rozumieć osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą za granicą, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Zasady zakładania oddziałów

Należy wyróżnić dwie kategorie przedsiębiorców zagranicznych uprawnionych do tworzenia oddziałów w Polsce: pierwsza to przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskim UE oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będące stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Ta grupa państw może tworzyć oddziały w Polsce. Druga kategoria, tj. przedsiębiorcy zagraniczni spoza ww. państw, może zakładać oddziały w Polsce tylko wtedy, gdy przewidują to ratyfikowane umowy międzynarodowe zawarte z państwami ich siedziby.

Rejestracja oddziału

Działalność w ramach oddziału może być prowadzona pod warunkiem uzyskania wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Na przedsiębiorcy zagranicznym ciąży obowiązek złożenia w KRS szeregu dokumentów. Jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu, zobowiązany jest złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. W przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy złożyć kopie tych dokumentów oraz wskazać ten oddział, w którego aktach złożono oryginały tych dokumentów, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze.

Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność na podstawie wpisu do zagranicznego rejestru, to zobowiązany jest złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego zagranicznego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. W przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy złożyć kopie tych dokumentów oraz wskazać ten oddział, w którego aktach złożono oryginały tych dokumentów, wraz z oznaczeniem sądu, w którym znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze.

Działalność oddziału

Przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą. Przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”, prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości, zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie otwarcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub utraty prawa wykonywania działalności gospodarczej.

Zamknięcie oddziału „nieeuropejskiego” przedsiębiorcy zagranicznego

W pewnych sytuacjach przedsiębiorca zagraniczny spoza UE, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu, może utracić możliwość prowadzenia działalności w ramach oddziału na terytorium Polski. Decyzję w tej sprawie wydaje minister właściwy do spraw gospodarki, jeżeli (1) przedsiębiorca zagraniczny rażąco narusza prawo polskie, (2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, (3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu, (4) przedsiębiorca zagraniczny został wykreślony z rejestru wskazanego we wpisie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedsiębiorców.

W przypadku wydania decyzji z przyczyn wskazanych w punktach od 1 do 3 minister zawiadamia przedsiębiorcę zagranicznego o obowiązku wszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni. Odpis decyzji przesyłany jest przez ministra do właściwego sądu rejestrowego. Z kolei jeżeli wydanie decyzji było spowodowane wykreśleniem przedsiębiorcy zagranicznego z zagranicznego rejestru, wówczas minister zawiadamia o tym osobę reprezentującą w oddziale przedsiębiorcę zagranicznego, wskazaną we wpisie oddziału w rejestrze przedsiębiorców.

Likwidacja oddziału „nieeuropejskiego” przedsiębiorcy zagranicznego odbywa się na zasadach przewidzianych dla likwidacji spółki z o.o.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Zalety kupna gotowej spółki z o.o.

11 września, 2023

Zalety kupna gotowej spółki z o.o.

Spółki z o.o. są traktowane jako preferowany model biznesowy dla wielu przedsiębiorców. Nie wszyscy chcą jednak czekać na rejestrację firmy, zwłaszcza że wymaga to wielu formalności....

czytaj więcej
Miniaturka JAK POWOŁAĆ I ODWOŁAĆ PROKURENTA?

12 lipca, 2022

JAK POWOŁAĆ I ODWOŁAĆ PROKURENTA?

Powołanie prokurenta Prokurent powoływany jest na podstawie oświadczenia woli mocodawcy będącego przedsiębiorcą. Ustanowienie prokury stanowi jednostronną czynność prawną o charakterze upoważniającym, której skutkiem jest powstanie stosunku...

czytaj więcej
Miniaturka RADA NADZORCZA W SPÓŁCE Z O.O.

13 maja, 2022

RADA NADZORCZA W SPÓŁCE Z O.O.

(Nie)obowiązkowy organ Rada nadzorcza dla zdecydowanej większości polskich spółek z o.o. nie jest obowiązkowym organem. Ustawowy obowiązek posiadania rady nadzorczej dotyczy jedynie nielicznej grupy spółek z...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź