NOWI WSPÓLNICY W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

Do spółki komandytowej mogą przystąpić nowi komplementariusze oraz komandytariusze. Ich wejście do spółki może odbyć się na dwa sposoby:

  • przejęcie ogółu praw i obowiązków dotychczasowego wspólnika
  • przystąpienie do spółki nowego wspólnika, obok dotychczasowych

PRZEJĘCIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA

Nowy wspólnik wstępuje w ten sposób w prawa i obowiązki wspólnika, którego zastępuje, tak więc przejmuje prawa i obowiązki właściwe dla komplementariusza lub komandytariusza.

Tak jak w przypadku wszystkich innych spółek osobowych (za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) podstawowym warunkiem skutecznego zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika jest dopuszczenie takiej możliwości w umowie spółki.

Kolejnym warunkiem jest uprzednia pisemna zgoda wszystkich pozostałych wspólników, przy czym umowa spółki może modyfikować ten warunek lub nawet całkowicie zwalniać z konieczności uzyskania zgody pozostałych wspólników.

Za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce komandytowej i zobowiązania tej spółki komandytowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki (art. 10 k.s.h.).

Do przeniesienia praw i obowiązków nie jest wymagana żadna forma szczególna. Dobrze jest jednak, aby podpisy składane pod umową przeniesienia były poświadczone notarialnie.

PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁKI NOWEGO WSPÓLNIKA

W tym przypadku przystąpienie nowego wspólnika do spółki komandytowej wiąże się z rozszerzeniem składu wspólników. Dla skutecznego przeprowadzenia tej czynności wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Osoba przystępująca do spółki w charakterze komplementariusza odpowiada także za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przystąpienia.

Osoba przystępująca do spółki w charakterze komandytariusza odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru (art. 114 k.s.h.), oczywiście z ograniczeniem odpowiedzialności do wysokości sumy komandytowej i z uwzględnieniem wysokości wniesionego wkładu.

ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

Należy pamiętać o tym, że przy przystąpieniu do spółki komandytowej nowego wspólnika w charakterze komplementariusza (czy to w drodze przejęcia praw i obowiązków dotychczasowego wspólnika, czy to w poprzez poszerzenie grona wspólników) konieczna będzie zmiana nazwy spółki, co wymaga formy aktu notarialnego. Wiąże się to z tym, że w nazwie spółki komandytowej muszą się znaleźć nazwy wspólników będących komplementariuszami.

Szczegółowe wymagania dotyczące nazwy spółki komandytowej.

 

Tagi: , , , , , ,