PRAWO WSPÓLNIKA DO KONTROLI SPÓŁKI

Każdemu wspólnikowi niezależnie od liczby i rodzaju posiadanych udziałów przysługuje prawo do indywidualnej kontroli działałlności spółki (art. 212 par. 1 k.s.h), za wyjątkiem sytaucji, gdy w spółce powołano radę nadzorczą lub komisję rewizyjną i jednocześnie umowa spółki wyłączyła prawo do indywidualnej kontroli (art. 213 par. 3 k.s.h.). Jeżeli zapis o wyłączeniu prawa wspólnika do kontroli miałby być dodany do umowy spółki w drodze jej zmiany, to stosowna uchwała wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy.

Kontrolę wspólnik może wykonywać osobiście lub wraz z osobą upoważnioną (nie jest możliwe wykonywanie kontroli tylko przez osobę upoważnioną, bez udziału wspólnika).

W ramach przysługującego mu prawa do kontroli spółki wspólnik może w kadym czasie:

  • przeglądać księgi i dokumenty spółki,
  • sporządzać bilans dla swego użytku,
  • żadać wyjaśnień od zarządu.

Zarząd może odmówić wspólnikowi dostępu do dokumentów lub wyjaśnień jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi jej znaczną szkodę

W takiej sytuacji wspólnik może żądać rozstrzygnięcia wątpliwości uchwałą wspólników, która powinna być powzięta w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania. Gdy taka uchwała zapadnie zarządowi spółki przysługuje jeszcze prawo jej zaskarżenia (art. 249 par. 1 k.s.h).

Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów spółki może złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie zarządu do dokonania tych czynności (w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale, o której mowa powyżej bądź lub od upływu terminu na jej podjęcie).

Tagi: , , , , , ,