ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMANDYTARIUSZA

Zasada ogólna stanowi, że komandytariusz jako wspólnik spółki komandytowej odpwiada tylko do wysokości sumy komandytowej, która została dla niego określona w umowie spółki. Dodatkowo jeżeli wniósł on do spółki wkład o wartości równej lub wyższej niż jego suma komandytowa to jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki.

Jednakże są wyjątkowe sytuacje, w których komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń:

(1) Nazwisko (nazwę w przypadku osoby prawnej) komandytariusza umieszczono w nazwie spółki komandytowej, zobacz również zasady tworzenia nazwy spółki komandytowej.

(2) Zaciągnięcie zobowiązań przed wpisaniem spółki do rejestru przedsiębiorców KRS,

(3) Dotychczasowy komandytariusz uzyskał status komplementariusza,

(4) Reprezentowanie spółki komandytowej przez komandytariusza bez ujawnienia pełnomocnictwa, jak również w przypadku jego działania w imieniu spółki bez umocowania lub z przekroczeniem otrzymanego umocowania.

 

 

Tagi: , , , ,