Prosta spółka akcyjna – na czym polega i jak działa?

Obrazek wpisu

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prawna działalności gospodarczej w Polsce, wprowadzona w 2021 roku. Ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla startupów i małych przedsiębiorstw, dzięki prostszym procedurom rejestracyjnym i większej elastyczności zarządzania. W artykule omówimy, czym jest PSA, jak ją założyć, jak wygląda jej struktura organizacyjna oraz jakie są jej zalety i wady.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowoczesna forma prawna spółki kapitałowej, wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku, obowiązującą od 1 marca 2021 roku. PSA jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych przedsiębiorców, szczególnie tych działających w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki, takich jak technologie informacyjne, biotechnologia czy innowacyjne usługi. Celem wprowadzenia PSA było uproszczenie procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, co ma sprzyjać rozwojowi innowacyjnych firm oraz zwiększać konkurencyjność polskiego rynku.

PSA łączy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółki akcyjnej (S.A.), co pozwala na wykorzystanie zalet obu tych form prawnych. Podobnie jak w spółce z o.o., akcjonariusze PSA nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, co zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności. Z drugiej strony, możliwość emisji akcji zbliża PSA do spółki akcyjnej, umożliwiając łatwiejsze pozyskiwanie kapitału od inwestorów.

Wprowadzenie PSA miało na celu również uproszczenie formalności związanych z zakładaniem i prowadzeniem spółki. Minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1 złotego znacznie obniża bariery wejścia na rynek, co jest szczególnie istotne dla startupów. Ponadto, elastyczne zasady dotyczące zarządzania spółką oraz brak obowiązku powoływania rady nadzorczej sprawiają, że PSA jest bardziej przystępna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Prosta spółka akcyjna to także forma prawna, która umożliwia wniesienie wkładów niepieniężnych, takich jak know-how, usługi czy własność intelektualna. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą wnosić do spółki nie tylko kapitał finansowy, ale także swoje umiejętności, doświadczenie i innowacyjne pomysły, co jest szczególnie atrakcyjne dla firm działających w sektorach zaawansowanych technologii.

PSA jest zatem odpowiedzią na współczesne potrzeby rynku i oczekiwania przedsiębiorców, którzy poszukują elastycznych, prostych i efektywnych rozwiązań prawnych. Dzięki temu, PSA może stać się popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, sprzyjając rozwojowi innowacyjnych firm i wzrostowi gospodarczemu.

Zakładanie prostej spółki akcyjnej

Aby założyć prostą spółkę akcyjną (PSA), należy przejść przez kilka kluczowych kroków, które są znacznie uproszczone w porównaniu do tradycyjnych spółek akcyjnych. Proces ten jest szybki, tani i mniej skomplikowany, co jest jedną z głównych zalet tej formy prawnej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis kroków niezbędnych do założenia PSA.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): Pierwszym krokiem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja PSA może być dokonana elektronicznie, co znacznie przyspiesza i upraszcza cały proces. Wniosek rejestracyjny składany jest za pośrednictwem internetowego systemu S24 lub Portalu Rejestrów Sądowych, co pozwala na zarejestrowanie spółki w ciągu kilku dni roboczych. System ten umożliwia również złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów online, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie.

Minimalny kapitał zakładowy: Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów PSA jest minimalny kapitał zakładowy, który wynosi zaledwie 1 złoty. To znacząco obniża bariery wejścia na rynek dla nowych przedsiębiorców, którzy często mają ograniczone zasoby finansowe na początku działalności. W praktyce, kapitał zakładowy PSA może być wniesiony zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej, co pozwala na elastyczne dostosowanie go do potrzeb spółki.

Umowa spółki (statut PSA): Kolejnym krokiem jest sporządzenie umowy spółki, zwanej statutem PSA. Umowa ta musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, co zapewnia jej prawomocność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. W statucie należy zawrzeć kluczowe informacje dotyczące spółki, takie jak jej nazwa, siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, a także zasady dotyczące emisji akcji i funkcjonowania organów spółki. Istotne jest również określenie zasad dotyczących zarządzania spółką oraz praw i obowiązków akcjonariuszy.

Wymagane dokumenty i formalności: Do rejestracji PSA niezbędne są również dodatkowe dokumenty, takie jak oświadczenia członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego oraz zgoda na objęcie funkcji przez członków zarządu. Warto również pamiętać o konieczności uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i opłaceniu opłat rejestracyjnych, sąd rejestrowy dokonuje wpisu PSA do Krajowego Rejestru Sądowego. Od momentu wpisu, spółka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność gospodarczą.

Założenie prostej spółki akcyjnej jest zatem procesem prostym i szybkim, co jest jedną z głównych zalet tej formy prawnej. Dzięki uproszczonym procedurom rejestracyjnym i niskim kosztom założenia, PSA stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form spółek kapitałowych, szczególnie dla startupów i małych przedsiębiorstw.

Struktura organizacyjna PSA

Struktura organizacyjna prostej spółki akcyjnej (PSA) została zaprojektowana z myślą o maksymalnej elastyczności i uproszczeniu procesów zarządzania, co czyni ją wyjątkowo atrakcyjną dla młodych, dynamicznie rozwijających się firm. Kluczowym elementem tej struktury jest możliwość dostosowania jej do specyficznych potrzeb i charakteru działalności spółki.

Organy spółki: W przeciwieństwie do tradycyjnych spółek akcyjnych, PSA wymaga jedynie dwóch obligatoryjnych organów: walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz zarządu. Istnieje możliwość, ale nie obowiązek, powołania rady nadzorczej. Taka elastyczność pozwala na uproszczenie procesów decyzyjnych i dostosowanie struktury zarządzania do wielkości oraz specyfiki działalności spółki.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy: Jest to najwyższy organ w PSA, który podejmuje kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania spółki. Walne zgromadzenie może odbywać się w formie tradycyjnej, ale także w formie zdalnej, co jest istotnym udogodnieniem, szczególnie dla firm działających na rynku międzynarodowym. Akcjonariusze mają prawo do głosowania nad najważniejszymi kwestiami, takimi jak zmiany w statucie, emisja nowych akcji, czy podział zysków.

Zarząd: Zarząd odpowiada za bieżące prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz. Członkowie zarządu mogą być powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Statut PSA może przewidywać różne modele zarządzania, w tym jednoosobowy zarząd lub kolegialny zarząd składający się z kilku członków. Dzięki elastycznym przepisom, zarząd może być dostosowany do potrzeb i wielkości spółki.

Rada nadzorcza (opcjonalnie): W przeciwieństwie do tradycyjnych spółek akcyjnych, w PSA rada nadzorcza nie jest obowiązkowa. Może być powołana, jeśli akcjonariusze uznają to za konieczne, na przykład w przypadku większych spółek, gdzie potrzebna jest dodatkowa kontrola i nadzór nad działalnością zarządu. Rada nadzorcza pełni funkcję kontrolną i doradczą, monitorując działania zarządu oraz oceniając sytuację finansową spółki.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy: Akcjonariusze PSA mają szeroki wachlarz praw i obowiązków, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb spółki. Posiadanie akcji daje prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, głosowania nad kluczowymi decyzjami oraz udziału w zyskach spółki w formie dywidend. Akcjonariusze mogą wnosić wkłady niepieniężne, takie jak know-how, usługi, własność intelektualna, co jest szczególnie atrakcyjne dla firm technologicznych.

Elastyczność zarządzania: Prosta spółka akcyjna oferuje wyjątkową elastyczność w zarządzaniu, co pozwala na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji. Statut PSA może przewidywać różne mechanizmy zarządzania, w tym możliwość podejmowania decyzji przez akcjonariuszy bez konieczności zwoływania formalnych zebrań. Decyzje mogą być podejmowane drogą elektroniczną, co jest istotnym udogodnieniem dla firm działających w dynamicznym środowisku biznesowym. Dzięki temu, PSA jest w stanie szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby przedsiębiorstwa.

Proste przepisy dotyczące organów spółki: Statut PSA może zawierać szczegółowe postanowienia dotyczące funkcjonowania organów spółki, w tym zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków zarządu, kompetencje poszczególnych organów oraz procedury decyzyjne. Dzięki temu, PSA może być dostosowana do specyficznych potrzeb i wymagań działalności gospodarczej.

Struktura organizacyjna prostej spółki akcyjnej jest zatem skonstruowana w sposób umożliwiający maksymalną elastyczność i uproszczenie procesów zarządzania. To sprawia, że PSA jest idealnym rozwiązaniem dla startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują dynamicznie dostosowywać swoje struktury zarządzania do zmieniających się warunków rynkowych.

Finansowanie i podział zysków w PSA

Prosta spółka akcyjna oferuje różne możliwości finansowania:

Emisja akcji: PSA może emitować akcje, które są łatwe do zbycia i mogą przyciągnąć inwestorów. Istnieje możliwość emisji akcji bez wartości nominalnej, co zwiększa elastyczność finansową spółki.
Wkłady niepieniężne: Akcjonariusze mogą wnosić wkłady w postaci know-how, usług, a nawet własności intelektualnej, co jest atrakcyjne dla firm technologicznych.
Podział zysków: Zyski mogą być dzielone w formie dywidend zgodnie z decyzjami walnego zgromadzenia. Możliwe jest również reinwestowanie zysków w rozwój spółki.

Zalety i wady prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna ma wiele zalet, ale również pewne wady:

Zalety PSA:

Niski kapitał zakładowy: Wymóg minimalnego kapitału zakładowego wynoszący tylko 1 złoty.
Elastyczność w zarządzaniu: Możliwość szybkiego podejmowania decyzji i elastyczność w zarządzaniu strukturą spółki.
Łatwość pozyskiwania inwestorów: Możliwość emisji akcji bez wartości nominalnej i łatwość wprowadzania nowych inwestorów.

Wady PSA:

Ograniczenia w zbywaniu akcji: Choć emisja akcji jest uproszczona, ich zbywanie może być ograniczone przez zapisy umowy spółki.
Potencjalne ryzyko dla inwestorów: Niski kapitał zakładowy może być postrzegany jako większe ryzyko inwestycyjne.

Przykłady zastosowania PSA w praktyce

Prosta spółka akcyjna jest szczególnie popularna wśród startupów technologicznych, które cenią sobie elastyczność i niskie koszty początkowe. Przykładem może być młoda firma zajmująca się rozwojem oprogramowania, która dzięki PSA może szybko pozyskać inwestorów, emitując akcje bez konieczności posiadania wysokiego kapitału zakładowego. Innym przykładem jest firma biotechnologiczna, która korzysta z możliwości wniesienia wkładów niepieniężnych, takich jak patenty i know-how.

Wnioski

Prosta spółka akcyjna to nowoczesna i elastyczna forma prawna, idealna dla startupów i małych przedsiębiorstw. Jej zalety, takie jak niski kapitał zakładowy i elastyczność zarządzania, czynią ją atrakcyjną dla młodych firm. Jednak warto również rozważyć potencjalne wady, takie jak ograniczenia w zbywaniu akcji. Przed podjęciem decyzji o założeniu PSA, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym, aby dobrze zrozumieć wszystkie aspekty tej formy prawnej.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Proste Spółki Akcyjne [PSA]: Rewolucja w świecie startupów

4 lipca, 2024

Proste Spółki Akcyjne [PSA]: Rewolucja w świecie startupów

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, startupy potrzebują elastycznych i efektywnych narzędzi, które umożliwią im szybki rozwój i skalowanie działalności. Jednym z takich narzędzi jest prosta...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź