CZYM JEST SUMA KOMANDYTOWA?

Suma komandytowa jest wartością określającą maksymalny zakres odpowiedzialności komandytariusza spółki komandytowej wobec jej wierzycieli.

Wartość ta jest ustalana w drodze porozumienia wszystkich wspólników spółki komandytowej na etapie tworzenia jej umowy. Musi ona być obowiązkowo wskazana w umowie spółki. Jest również ujawniana w ogólnodostępnym wypisie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS.

Suma komandytowa może być  dla poszczególnych komandytariuszy ustalona na różnym poziomie. Komandytariusze spółki odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie do wysokości przypisanej do nich sumy komandytowe.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jaką ponosi komandytariusz z tytułu określonej dla niego sumy komandytowej jest zmniejszana o wysokość wkładu jaki wniósł on do spółki. Oznacza to, że w przypadku gdy komandytariusz wniósł do spółki wkład większy lub równy sumie komandytowej nie ponosi on dalszej odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki.

 

 

Tagi: , , ,