KTO MOŻE BYĆ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE Z O.O.?

KTO MOŻE BYĆ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE Z O.O.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana przez:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. osoby ustawowe).

Do tej ostatniej kategorii zaliczamy np. spółki osobowe, w tym spółki komandytowe czy spółki cywilne.

Podmioty powyższe mogą oczywiście nie tylko zawiązywać spółki z o.o., ale również stawać się ich wspólnikami na późniejszych etapach ich funkcjonowania.

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI Z O.O.

Prawo dopuszcza również istnienie jednoosobowych spółek z o.o. Istotne jest tutaj jednak zastrzeżenie, że jedynym założycielem spółki nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o. 

Zakaz ten nie odnosi się do nabywania udziałów w spółce już istniejącej (art. 151 par. 2 k.s.h.).

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników (art. 156 k.s.h.). W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa do reprezentowania spółki, z wyjątkiem zgłoszenia spółki do rejestracji (art. 162 k.s.h.).

 

 

 

Tagi: , ,