OPODATKOWANIE DOCHODU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Spółka komandytowa jest spółką osobową i nie posiada osobowości prawnej. Z powyższego względu nie dotyczą jej więc przepisy regulujące opodatkowanie osób prawnych. Spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku CIT, w związku z czym nie dotyczy jej obowiązek złożenia deklaracji CIT8.

W przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu płatnikami podatku dochodowego są indywidualnie poszczególni wspólnicy.

Wysokość dochodu przypadającego poszczególnym wspólnikom spółki komandytowej określona jest w jej umowie, natomiast wysokość należnego podatku dochodowego określa się dla danego wspólnika ze względu na właściwe dla niego przepisy.

Przykład:

W spółce Peter Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. są Jan Kowalski (jako komandytariusz) oraz spółka Peter Capital sp. z o.o. (jako komplementariusz). Umowa spółki stanowi, że 90% zysków spółki przypada na Jana Kowalskiego, a 10% na spółkę Peter Capital sp. z o.o. Dochód do opodatkowania spółki wyniósł 1 000 000 zł, z czego 900 000 zł przypada na Jana Kowalskiego, a 100 000 zł na spółkę Peter Capital. Każdy ze wspólników rozlicza się z Urzędem Skarbowym osobno (np. Jan Kowalski rozlicza się liniowo na stawce PIT 19%, a spółka Peter Capital sp. z o.o. na stawce CIT 15%). 

 

 

 

Tagi: , , , ,