CZYM JEST APORT?

Aport jest to wkład niepieniężny, czyli innymi słowy wszelkie przedmioty majątkowe inne niż środki pieniężne, które wspólnicy mogą wnosić do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie jej kapitału zakładowego.

Aportem mogą być wnoszone zarówno rzeczy jak i prawa. Aby dan składnik majątku mógł być skutecznie wniesiony jako aport musi on posiadać tzw. zdolność aportową, czyli spełniać łącznie następujące trzy warunki:

 1. Musi być zbywalny – w efekcie można przenieść jego własność na spółkę, a ona może dalej nim swobodnie rozporządzać.
 2. Musi posiadać tzw zdolność bilansową – oznacza to, że można dokonać jego wyceny i może on być zaliczony do aktywów w bilansie spółki.
 3. Można go ustanawiać.

Z chwilą wniesienia do spółki aport jest wydzielany z majątku wspólnika i przenoszony na spółkę. Od tego momentu przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

W przypadku gdy udziały wspólnika w spółce z o.o. mają być w całości lub w części pokryte wkładem niepieniężnym umowa spółki powinna precyzyjnie określać przedmiot tego wkładu, osobę wspólnika który go wnosi, jak również liczbę i wartość nominalną objętych za aport udziałów.

Przykładowe składniki majątkowe, które mogą być uznane za wkład niepieniężny:

 • nieruchomości,
 • rzeczy ruchome,
 • użytkowanie wieczyste,
 • udziały w spółkach z o.o.,
 • udziały w spółkach akcyjnych,
 • obligacje,
 • prawa autorskie,
 • prawa do wynalazków,
 • znaki towarowe.

Za wkład niepieniężny nie mogą być uznane:

 • części składowe rzeczy,
 • praca i usługi na rzecz spółki,
 • weksle wystawione przez wspólników na rzecz spółki,
 • zobowiązanie do wniesienia w przyszłości środków pieniężnych do spółki.Tagi: , ,